Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Statens Vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med køyretøy og trafikantar. Etaten har også ansvar for å oppretthalde tilbodet om riksvegferjer.

Militærvesenet ansvarleg for vegane

Etter gamal tradisjon frå dansketida, var bygging og drift av veganlegg heilt fram til 1864 i hovudsak organisert av det militære.

Frå militær til sivil vegadministrasjon

- historia frå den nye veglova i 1851 fram til omorganiseringa av vegstellet i 2002.

Lokale vegkontor i Sunnfjord og Nordfjord

I 1838 vart det som nemnt, tilsett åtte veginspektørar i Sogn og Fjordane. Desse inspektørane sorterte under amtmannen (fylkesmannen) og hadde overoppsynet med bygging og vedlikehald av lokale vegar i sine distrikt.

Riksvegar vert fylkesvegar

Frå 2010 er ansvaret for dei fleste riksvegane i Sogn og Fjordane overført frå Staten til fylkeskommunen. Unntaka er dei strekningane av E39 og E16 som går gjennom Sogn og Fjordane fylke, og dessutan riksveg 15 frå Måløy og til fylkesgrensa mot Oppland, og riksveg 5 frå Florø og til krysset med E16 i Lærdal. Alle desse vert framleis Staten sitt ansvar.

Vegstasjonar og biltilsyn

Frå 1966 vart det skipa fem vegstasjonar. I 1939 fekk Sogn og Fjordane eigen bilsakkunnig med kontor på Leikanger.


Vegsjefar i Sogn og Fjordane

I dette huset heldt vegsjefane Borch, Knudsen og Torp til før det vart nytta for vegadministrasjonen fram til 1939. Det vart kalla både Borch-huset og Torp-huset. Huset brann i 1979. Foto © Fylkesarkivet.

I dette huset heldt vegsjefane Borch, Knudsen og Torp til før det vart nytta for vegadministrasjonen fram til 1939. Det vart kalla både Borch-huset og Torp-huset. Huset brann i 1979. Foto © Fylkesarkivet.

  • Christopher Engebreth Borch 1895-1924 (vegktr. oppretta)
  • Knud Knudsen 1924-1937
  • Alf Torp 1937-1956
  • Egil Abrahamsen 1956-1970
  • Rasmus Gudbrand Værn 1970-1985
  • Lars Lefdal 1985-2003 (Knut Skjånes kst. vegsjef 1985-1989)

Frå 2003 har ikkje Sogn og Fjordane hatt eigen vegsjef.

Vegsjefar i Region Vest:

  • Ole Christian Torpp 2003-2007
  • Olav Ellevset 2007-2011
  • Paal Fosdal (konstituert) 2011
  • Helge Eidsnes 2011-